T-DNA Browser >> T-DNA List >> T-DNA Detail Information
 
T-DNA Name  OLU-1321
Reference (Species)  Magnaporthe oryzae 5 CONTIG
Border (Vector / Readthrough)  LB (Minus) (Y)
Copy Number  Not Exist!
Origin Info (ATMT)  OLU-132ATMT0236D1
BLAST Search Result (2)  (Magnaporthe grisea 4 CONTIG) [2005-04-23 12:45:05]
 (Not defined) [2006-09-09 17:20:08]
There are 2 detail information.
     
Insertional Position  Magnaporthe grisea 70-15 supercontig 5.189 : 594413 ~ 594413
Chromosome  5
TTL Info  
Locus Info  None (ORF DIS : 0 bp) (ORF Length : bp)
Near Locus Info  Near : 5' : MGG_13624.5 (2155 bp) (Minus)
 Far   : 5' : MGG_09991.5 (2465 bp) (Plus)
Range of Components
No Type Range Target
1 Border 3 ~ 55 (Plus)   8780 ~ 8832 (Minus)
2 Contig (189) 253 ~ 587 (Plus)   594610 ~ 594943 (Plus)
Sequences [A]
TTAAAACGTCCGCAATGTGTTATTAAGTTGTCTAAGCGTCAATTTGTTTACACCAAACCCACATGGGNCTACNTCNGGTN
NAGCNTANTCTCTCCCCGGACGCCTGGCCCNAAACAACACAATTTTCTTCGGGGGCGGGGGCGNTGTAGGTCTCTCCTAC
GNANNCANCTGCTTCCGGTATGTCAAATAATCNCGNCAGCAAGCCGNNACCACCTATCCCCACGATGCCACCTTCANCTC
ANTCGACAAGGNGCCGCCCGNTAGTGATCCCCCTTGTGAANCNCCNCAGAAGAGAAAAGNNAAGAAAGAAAAAACCTTCC
GACAGCCNAATACTTCNGCGNGTNCGGCATGCACCNGTTATTGGGTCTNANCTTCAATNGTGTACTANNGATTGATCCCA
TGCNGGGNANAATACATACATTTGCTTTTTGGTTGCCTTCNGNGGGCTTTACCCAGAGACCGACTTGTTGATCACACNCC
GTCTCACCTTTTATTTTCAGCTGCTGNCAAGCTNATNACTGAAAATCTGCTTTGGTCTGGTCTATCGGTATCNAAAACTG
NAANGGTGCTGCAGTTGNAACTTCCAT
CNCCCCCCCANAAAAGAAANNNNGNNAANAANTNNNNNNANANNTTNNANNAN
NTTGAANANNNNNNTTNNCNCANCCNNNNANNNNCCCAAAGNGNNNNNNNGNNTTNNNNGGNNAANNNNNNGNNNNAANN
NTTTNNNANNCNNAAANTNNNNNNNNAANCCNACANNNANAANNNAAATNCNNTNNNNCANTGCANNNAAAAAAANNNNN
NNGGNNNNNGGNGGNNNAANNNNNTTNTTTTNNNNATAAAAANAAANAANTCAANNTNNNNNNAGGNNNNANGGGNNGNG
NNNANNANNNNNGAAAAACAAATNNNNNNNANAGNNNGAAGNNAGGCNCNN
Diagram of TDNA
Genome context
Number of overlapped contigs
 
 
     
Insertional Position  Magnaporthe grisea 70-15 supercontig 5.187 : 1817683 ~ 1817683
Chromosome  4
TTL Info  
Locus Info  MGG_04116.5 (ORF DIS : 3350 bp) (ORF Length : 3852 bp)
Near Locus Info  Near : 3' : MGG_04117.5 (2617 bp) (Minus)
 Far   : 5' : MGG_04115.5 (3716 bp) (Minus)
Range of Components
No Type Range Target
1 Border 3 ~ 55 (Plus)   8780 ~ 8832 (Minus)
2 Contig (187) 90 ~ 240 (Plus)   1817717 ~ 1817865 (Plus)
Sequences [B]
TTAAAACGTCCGCAATGTGTTATTAAGTTGTCTAAGCGTCAATTTGTTTACACCAAACCCACATGGGNCTACNTCNGGTN
NAGCNTANTCTCTCCCCGGACGCCTGGCCCNAAACAACACAATTTTCTTCGGGGGCGGGGGCGNTGTAGGTCTCTCCTAC
GNANNCANCTGCTTCCGGTATGTCAAATAATCNCGNCAGCAAGCCGNNACCACCTATCCCCACGATGCCACCTTCANCTC

ANTCGACAAGGNGCCGCCCGNTAGTGATCCCCCTTGTGAANCNCCNCAGAAGAGAAAAGNNAAGAAAGAAAAAACCTTCC
GACAGCCNAATACTTCNGCGNGTNCGGCATGCACCNGTTATTGGGTCTNANCTTCAATNGTGTACTANNGATTGATCCCA
TGCNGGGNANAATACATACATTTGCTTTTTGGTTGCCTTCNGNGGGCTTTACCCAGAGACCGACTTGTTGATCACACNCC
GTCTCACCTTTTATTTTCAGCTGCTGNCAAGCTNATNACTGAAAATCTGCTTTGGTCTGGTCTATCGGTATCNAAAACTG
NAANGGTGCTGCAGTTGNAACTTCCATCNCCCCCCCANAAAAGAAANNNNGNNAANAANTNNNNNNANANNTTNNANNAN
NTTGAANANNNNNNTTNNCNCANCCNNNNANNNNCCCAAAGNGNNNNNNNGNNTTNNNNGGNNAANNNNNNGNNNNAANN
NTTTNNNANNCNNAAANTNNNNNNNNAANCCNACANNNANAANNNAAATNCNNTNNNNCANTGCANNNAAAAAAANNNNN
NNGGNNNNNGGNGGNNNAANNNNNTTNTTTTNNNNATAAAAANAAANAANTCAANNTNNNNNNAGGNNNNANGGGNNGNG
NNNANNANNNNNGAAAAACAAATNNNNNNNANAGNNNGAAGNNAGGCNCNN
Diagram of TDNA
Genome context
Number of overlapped contigs
 
 
Comment  LB-ADM3
KJ201에 778과 1244가 나타남
Create date / Update date  2005-04-23 12:44:57 /
 
Copyright ⓒ 2007 Fungal Plant Pathology Lab. & FBL
E-mail : yonglee@snu.ac.kr
Magnaporthe oryzae TDNA Database